Hulpmaatregelen van de overheid voor ondernemers

UPDATE 31 MAART

De Rijksoverheid beschikt over een noodpakket voor banen en economie. Wil jij weten of je voor een tijdelijke financiële regeling in aanmerking komt, maar weet je niet waar je het moet zoeken of kunt aanvragen? In dit overzicht vind je meer informatie over voor wie de verschillende regelingen gelden en waar je het kunt aanvragen.

Noodloket voor ondernemers is geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het Noodloket, opengesteld. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. De tegemoetkoming geldt per onderneming, dus niet per vestiging indien de onderneming over meerdere vestigingen beschikt.

Aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De regeling geldt niet voor alle ondernemers, maar voor specifieke branches op basis van de SBI-code. Het gaat met name om horecagelegenheden, reisbureaus en -organisaties, haar- en schoonheidsverzorging, sportclubs en private culturele instellingen. Bekijk de volledige lijst met SBI-codes van ondernemingen die kwalificeren voor de regeling.

Voorwaarden

De onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is gevestigd in Nederland en voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister.
 • Het personeelsbestand is niet groter dan 250 personen.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming valt onder een van de aangewezen SBI-codes.
 • Het vestigingsadres van de onderneming is niet het privéadres van de eigenaar of eigenaren. Deze voorwaarde geldt niet voor horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30.
 • Bij de aanvraag moet een bankrekeningnummer worden opgegeven op naam van de onderneming.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot surséance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De onderneming verwacht tussen 16 maart en 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000. De onderneming heeft in deze periode naar verwachting ten minste € 4.000 aan vaste lasten, rekening houdend met andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De onderneming heeft over het huidige en de voorgaande twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.

De uitbetaling vindt zo snel mogelijk na het indienen van de aanvraag plaats.

De aanvragen zullen worden gecontroleerd om fraude te voorkomen. Indien bij controle blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is uitbetaald, dan zal worden teruggevorderd. Dit kan tot vijf jaar na de uitbetaling.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Eén van de maatregelen van het kabinet om de banen en inkomens van mensen te beschermen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Inkomensondersteuning

Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. Zo moet het inkomen van de zelfstandige als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden naar verwachting onder het sociaal minimum liggen. Het inkomen wordt dan gedurende maximaal drie maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto. Voor alleenstaanden wordt het inkomen aangevuld tot € 1.050 netto. De inkomensondersteuning is een gift. Dat betekent dat deze niet hoeft te worden terugbetaald. Zelfstandigen, die meer verdienen dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Aanvragen

Aanvragen voor de Tozo worden zo veel mogelijk digitaal gedaan en binnen vier weken afgerond. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Privévermogen en inkomen van de partner hebben geen invloed op de tegemoetkoming.

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 1. De ondernemer is in Nederland gevestigd en werkt hoofdzakelijk in Nederland.
 2. De ondernemer voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat hij in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt. Voor ondernemers, die nog geen jaar zelfstandig zijn, geldt het urencriterium naar rato voor het aantal maanden dat als zelfstandige is gewerkt.
 3. De ondernemer is voor 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bij fraude vorderen gemeenten de toegekende bijstand terug en zullen zij een boete opleggen.

Oorspronkelijk bericht

Dinsdag 17 maart presenteerde Het Kabinet economische maatregelen vanwege het coronavirus. Het pakket aan maatregelen biedt miljarden euro’s aan steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven.

De hoofdlijnen van de economische steun

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Verwacht je als ondernemer een omzetverlies van minimaal 20%? Mocht dit voor jouw bedrijf gelden, dan kun je voor een periode van drie maanden tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Een voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

Zelfstandigen ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Kom jij als ondernemer in de financiële problemen dan kan je een aanvraag indienen bij de gemeenten. Lees op de website van Rijskoverhied meer over deze regeling.

3. Versoepeling van betaling belasting en verlaging boetes

Als ondernemers kan je nu eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen als je deze niet meer kunt voldoen door de gevolgen van het coronavirus. Na de aanvraag stopt De Belastingdienst per direct met het innen van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. De boete die je als ondernemer betaald voor het later betalen van de belasting komt te vervallen. De 4% rente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Problemen bij het verkrijgen van een banklening en/of bankgarantie? Als ondernemer kan je gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van 400 miljoen te verhogen naar 1,5 miljard euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Als kleine ondernemer een financiering van Qredits? In samenwerking met Het Kabinet stelt Qredits een tijdelijke crisismaatregelen in. Kleine ondernemers die getroffen worden door de coronaproblematiek kunnen uitstel van aflossing aanvragen en de eerste zes maanden wordt de rente automatisch verlaagd naar 2%.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Vanaf 18 maart 2020 gaat de aangepaste Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) in. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen tijdelijk gebruik maken van een borgstelling voor werkkapitaal.

7. Overleggen over toeristenbelasting

Het Kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten de mogelijkheden bekijken om de lokale aanslagen voor ondernemers te stoppen en de eerder verstuurde aanslagen terug te trekken. Het gaat hier met name over de toeristenbelasting.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De maatregelen van Het Kabinet tijdens de corona-uitbraak hebben enorme gevolgen voor bepaalde sectoren. Zoals de horeca en reisbranche. Op dit moment worden passende maatregelen uitgewerkt voor deze sectoren.

Extra informatie

Handige links en meer informatie over de maatregelen binnen jouw branche kan je vinden via onderstaande links.

 

Bron: Rijksoverheid

2022年における税務調査の増加

2022年における税務調査の増加

最新の年次報告書によると、2022年における企業の税務調査件数は前年に比べて増加している。本稿では、税務調査を円滑に進めるためのアドバイスを以下の通り提供する。

Lees meer

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Array

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.